Kategorie

Producenci

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych.

  a) Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  - dla Umowy Sprzedaży pojedynczego Produktu - od następnego dnia po dniu w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik otrzymał rzecz;

  - dla Umowy Sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część;

  - dla Umowy Sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  - dla pozostałych umów (np. wykonanie usługi, zlecenia) - od następnego dnia po dniu, w którym konsument zawarł umowę.

  b) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie:

  - pisemnej na adres: MITAMI Aneta Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza, lub

  - elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@mitami.pl

  c) Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny w załączniku PDF do niniejszego regulaminu oraz w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

  d) Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Produkt powinien zostać odesłany w terminie nie później niż do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w stanie niezmienionym.

  e) Konsument może zwrócić Produkt na adres: MITAMI Aneta Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza.

  f) Na konsumencie spoczywa odpowiedzialność za Produkt do czasu jego zwrócenia do Sprzedawcy. Konsument po otrzymaniu Produktu może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

  g) Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem Produktu, czyli odesłaniem Produktu do Sprzedawcy. Produkt należy odesłać w opakowaniu które uniemożliwi jego uszkodzenie podczas transportu.

  h) W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

  i) Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru.

  j) Zwrot środków wpłaconych przez Konsumenta powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

  k) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostawy Produktu do Klienta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż zwykły najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca zwraca jedynie koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w swojej ofercie.

  l) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

  a) Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji i odpowiedniego żądania w formie:

  - pisemnej na adres: MITAMI Aneta Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza, lub

  - elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mitami.pl

  b) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności:

  - rodzaj, datę i okoliczności wystąpienia wady Produktu będącego przedmiotem reklamacji;

  - żądania Klienta odnośnie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

  - dane kontaktowe Klienta.

  c) Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  d) W przypadku kiedy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: MITAMI Aneta Krzemińska ul. Tarnogórska 32, 42-677 Szałsza.

  e) Ustosunkowanie się Sprzedawcy do żądania Klienta nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

  f) W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Pliki do pobrania (PDF):
Regulamin sklepu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Druk Reklamacji towaru